Live Online Leren in het virtuele klaslokaal:
een effectieve vorm van e-learning

De methodiek achter Live Online Leren in het virtuele klaslokaal

De Live Online Leren methode, oftewel de LOL-methode, is een innovatieve didactiek waarin de voordelen van e-learning en klassikaal onderwijs bijeenkomen; makkelijker te organiseren (voordeel van e-learning), maar mét live interactie tussen de expert en de cursisten (voordeel van klassikaal onderwijs).

Bij Live Online leren ontmoeten de expert en de deelnemers elkaar in het virtuele klaslokaal. Buiten de live sessies om maken ze huiswerkopdrachten in de leeromgeving of gaan in de praktijk aan de slag met hetgeen ze in de sessie hebben geleerd. Door de klassikale bijeenkomsten te vervangen door kortere live online sessies in de virtuele klas, kan er voor iedere training een juiste mix gevonden worden tussen begeleid leren, zelfstudie en praktijkopdrachten.

Zo kan een cursist bijvoorbeeld tussen negen en tien uur in de ochtend een live online sessie volgen, een eigen casus inbrengen, advies krijgen van de expert, en na de live sessie meteen in de praktijk met de casus aan de slag gaan. Dankzij het Live Online Leren komen theorie en praktijk veel dichter bij elkaar, wat een belangrijk kenmerk kan zijn voor cursisten om voor een bepaalde cursus te kiezen.

De voordelen van Live Online Leren

Live Online Leren: samen interactief leren met een expert, maar dan online. Deze opkomende leermethodiek kent vele voordelen ten opzichte van andere leermethodes.

Voordeel 1: Iedereen vooraan in de klas

De kracht van het Live Online Leren is dat het lesgeven weer puur om het lesgeven gaat. In het huidige onderwijs is het erg belangrijk dat een docent leert hoe hij/zij om moet gaan met groepsdynamiek. In het virtuele klaslokaal zit iedereen voorin. Dit is een voordeel voor zowel de trainer als de cursist. In het het virtuele klaslokaal werken we met kleine groepen, waarbij cursisten vooral met elkaar en de trainer in gesprek gaan over kennis en toepassingen. De mate van interactie ligt hoog, waardoor de cursist ook nauwelijks kans krijgt om af te dwalen. De trainer heeft verschillende middelen in handen om de regie te houden. Zo kan de trainer bijvoorbeeld zelf bepalen of cursisten met elkaar kunnen chatten of niet. Ook verschijnt er in het scherm van de trainer een uitroepteken als iemand een ander scherm open heeft staan. Instellingen in de tools en regels zoals deze zorgen ervoor dat de cursist zich alleen met de les bezighoudt en minder snel wordt afgeleid.

Voordeel 2: Kennisexpert wordt trainer

De Live Online Leren methodiek is zo opgezet dat iedereen die over kennis beschikt, deze via de live online leeromgeving kan etaleren. De opleiding tot Live Online Trainer biedt ondersteuning aan ieder die bijeenkomsten wilt geven via de live online leeromgeving. De opleiding leidt de aanstaande Live Online Trainer op in het gebruik van de live online leeromgeving en laat zien hoe een les in de live online leeromgeving didactisch verantwoord kan zijn. Dit zorgt ervoor dat iemand niet per sé een docent hoeft te zijn, om toch les te mogen (én kunnen) gaan geven via de live online leeromgeving. Zo wordt kennis makkelijker en sneller verspreid! Natuurlijk biedt het wel voordelen als iemand al enige didactische voorkennis heeft.

 

Voordeel 3: Altijd up-to-date

De live online leeromgeving zou niet mogelijk zijn zonder de technische mogelijkheden waarover we in deze tijd beschikken. Dankzij de huidige techniek kan deze nieuwe manier van leren worden toegepast. Zonder techniek zou er geen LOL-methodiek bestaan. De techniek ontwikkelt zich elke dag verder en zo zijn ook de manieren om te leren eindeloos. De LOL-methodiek maakt het mogelijk om continu up-to-date te blijven; technische veranderingen maar ook inhoudelijke nieuwe kennis kunnen steeds weer geïmplementeerd worden.

CURSUS VROEGSIGNALERING ASS IN DE JGZ

Een illustratief voorbeeld is de cursus die Study2Go heeft opgezet en uitgevoerd in samenwerking met Lucertis, een organisatie voor kinder- en jeugdpsychiatrie. Deze cursus is gegeven door twee psychiaters en was gericht op het ondersteunen van jeugdartsen in het detecteren van autismespectrum-stoornissen. De psychiaters beschikten over de inhoudelijke kennis, Study2Go heeft de methode aangereikt om deze kennis over te brengen. Dankzij de opleiding tot Live Online Trainer konden de psychiaters een waardevolle online cursus geven.

Wat omvat de Live Online Leren methodiek?

De LOL-methodiek bestaat uit een drietal onderdelen: de LOL-omgeving, implementatie en certificering. Elk van deze onderdelen wordt hier toegelicht.

Live online (LOL) leeromgeving

De live online leeromgeving, ook wel de LOL-omgeving, is een online leerplatform dat de tools omvat waarmee Live Online Leren optimaal gefaciliteerd wordt. De live online leeromgeving beschikt over verschillende didactische middelen, waaronder het virtuele klaslokaal. Les volgen via de live online leeromgeving en het virtuele klaslokaal biedt verschillende voordelen. Mensen die normaal gesproken niet aan een cursus mee kunnen doen, kunnen nu bereikt worden, zoals schipperskinderen, kinderen die langdurig ziek zijn of volwassenen die een vervolgopleiding willen volgen, maar voor wie het door werk praktisch onmogelijk is.

Als tweede biedt les krijgen via de live online leeromgeving voordelen voor kleinschalig onderwijs. Sommige opleidingen zijn maar voor een kleine doelgroep interessant, waardoor de opleiding bij te weinig aanmeldingen al snel geannuleerd wordt, of slechts op één locatie aangeboden kan worden, waar iedereen naartoe moet reizen wat al snel tot veel reistijd leidt. Ook is het makkelijker om via de live online leeromgeving kennis en ervaring de cursus binnen te halen. Zelfs experts vanuit het buitenland kunnen via hun device hun ervaringen delen in de live online leeromgeving.

Behalve het LOL-klaslokaal omvat de LOL-omgeving veel tools waarmee het leren en de interactie ook buiten de live sessies om worden gefaciliteerd. In de leeromgeving kan ieder leertraject op maat worden ingericht waarbij eenvoudig huiswerkopdrachten, toetsen en zelfstudiemateriaal kan worden klaargezet. Door het deelnemen aan discussies, het schrijven van een blog, het bijhouden van een portfolio of het uploaden van eigen video’s kan iedereen zijn eigen leerervaringen delen.

Daarnaast biedt de LOL-omgeving een community voor professionals, trainers en cursisten. De community is een informele plek waar cursisten in staat worden gesteld met elkaar en de experts hun kennis en expertise te delen, te communiceren over de bijdragen van anderen en individuele coaching te ontvangen. Deze faciliteiten van de LOL-omgeving dragen bij aan een interactieve leeromgeving die zorgt voor een hoger leerrendement. Live Online Leren is leren met plezier.

De LOL-omgeving is 24 uur per dag en zeven dagen per week bereikbaar voor cursisten en trainers/professionals en vanaf verschillende devices benaderbaar (pc/laptop, smartphone en tablet). Cursisten kunnen de lessen volgen vanaf iedere locatie, zolang ze beschikken over een internetverbinding.

Elke trainer en cursist neemt vooraf deel aan een testsessie met een specialist. Hierin wordt de betreffende persoon geholpen met de techniek en krijgt hij/zij een uitleg over het gebruik van de LOL-omgeving. Deze testsessie bereidt iedereen voor om met vertrouwen aan de LOL-training te kunnen beginnen. De mensen van Study2Go staan online en telefonisch altijd klaar voor vragen en ondersteuning. Op deze manier wordt de angst voor het gebruik van computers verder gereduceerd.

Implementatie

Het grootste probleem bij het inzetten van e-learning binnen organisaties is vaak dat er bij de implementatie niet stil wordt gestaan hoe leren online plaatsvindt. Er wordt niet nagedacht over de didactiek die hierbij plaats moet vinden.

Bij het implementeren van de LOL-methodiek wordt een aantal stappen genomen. Allereerst worden professionals of bestaande trainer(s) van een organisatie in de gecertificeerde opleiding tot Live Online Trainer opgeleid om op didactisch verantwoorde wijze les te kunnen geven in de live online leeromgeving. Het accent in deze training ligt op de veranderende rol van de trainer(s) (namelijk van face-to-face naar online) en minder op het gebruik van de techniek. Het belangrijkste uitgangspunt is de professionals/trainers enthousiast te krijgen en te houden voor het gebruik van de nieuwe online leermiddelen en hen in staat te stellen op een interactieve en vernieuwende manier met hun vak bezig te zijn.

Certificering

Centraal in de LOL-methodiek staat de kwaliteit van de interactie tussen de expert en de cursist. De expert moet niet alleen weten hoe de programma’s technisch werken, maar moet ook in staat zijn met de tools een didactisch goed onderbouwd leertraject te ontwerpen en interactieve sessies op te zetten en uit te voeren. Elke instructeur wordt, voordat hij/zij een cursus gaat geven, opgeleid tot Live Online Trainer. De opleiding tot Live Online Trainer heeft als doel dat de instructeur na het volgen van de opleiding in staat is om een didactisch verantwoorde les te geven binnen de live online leeromgeving, waarbij de instructeur gebruik maakt van de vele tools die er zijn.

Tijdens de training wordt de instructeur enthousiast gemaakt en gestimuleerd de virtuele omgeving zo in te zetten dat de cursisten op een zo leuk en effectief mogelijke manier de kennis tot zich kunnen nemen. Dankzij de opleiding kunnen we de kwaliteit van de cursus garanderen. De trainers die de cursussen geven, zijn al expert in hun eigen vakgebied en zorgen voor de vakinhoud. De opleiding tot Live Online Trainer zorgt ervoor dat de kennis op didactisch verantwoorde wijze online wordt overgebracht.

Het accent in de opleiding ligt op interactie. De leeromgeving omvat verschillende tools waarmee de interactie gedurende een cursus kan worden geoptimaliseerd. Live Online Trainers wordt tijdens de opleiding geleerd om gebruik te maken van deze mogelijkheden en hier ook zelf creatief in te zijn. Zo leert de Live Online Trainer dat een live sessie meer is dan een monoloog van de trainer, waarbij de trainer vertelt en de cursisten passief meeluisteren. Ze maken kennis met zeer uiteenlopende activerende werkvormen. Ze creëren vervolgens zelf een live online traject waarin ze het geleerde direct kunnen toepassen. Aan het eind van de opleiding hebben alle Live Online Trainers daarmee gegarandeerd een interactieve cursus of training gemaakt die ze direct kunnen gaan inzetten.